Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Kompetentne wsparcie dla wymagających.

Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów to jedna z wiodących kancelarii prawnych w województwie zachodniopomorskim, świadcząca profesjonalne usługi prawnicze dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria kontynuuje tradycje zapoczątkowane w 1992 roku przez Profesora dr hab. Teodora Skotarczaka - adwokata, doradcę podatkowego i radcę prawnego z wieloletnią praktyką zawodową, obecnie notariusza i autora cenionych publikacji naukowych.

Od 2006 roku wspólnikami Kancelarii są dr Maciej Skotarczak i dr Bartosz Dąbrowski. W 2008 roku wspólnikiem Kancelarii będącej spółką cywilną został dr Zbigniew Olech. Sukcesywne powiększanie zespołu pracowników i współpracowników oraz obszarów zainteresowań i praktyki prawniczej zaowocowało przekształceniem SDO spółki cywilnej w SDO spółkę partnerską. Zwieńczeniem zmian związanych z rozwojem Kancelarii było przystąpienie do spółki w 2014 roku nowego partnera – adwokata Michała Myślickiego oraz podział na Działy, uwzględniające specjalizacje i doświadczenie prawników.

Jesteśmy stabilnym, doświadczonym i posiadającym wieloletnią praktykę zespołem specjalistów świadczących usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców, administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Zlecone usługi wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Jesteśmy cenieni i polecani z uwagi na skuteczność, zaangażowanie oraz dbałość o komunikację z Klientem.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych działów Kancelarii.

 

pracownicy-sdo---grupa-18-03-v3

Blog

 • Which Way With IT

  20.11.2017

   
 • Przejście zakładu pracy a know-how

  12.10.2017

  zbigniew olech

  Zbigniew Olech

  Partner zarządzający / radca prawny

  e-mail: zolech@sdo.com.pl

  Z przejściem zakładu pracy możemy mieć do czynienia wówczas, gdy miejsce ma zdarzenie prawne lub faktyczne polegające na objęciu zakładu pracy lub jego części przez inny – niż dotychczasowy pracodawca – podmiot prawa. Przez zakład pracy rozumieć zaś należy wyodrębnioną jednostkę organizacyjną tworzącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Pojęcia tego nie można utożsamiać tylko i wyłącznie ze składnikami o charakterze materialnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwa to przede wszystkim know-how, tajemnice handlowe i wykwalifikowana kadra pracowników. Należy zatem rozważyć czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę może być również skutkiem nabycia składników niematerialnych.

   

   Czytaj dalej na prawoNT.pl
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

  06.10.2017

  klaudia jakubowska

  Klaudia Jakubowska

  aplikant radcowski

  e-mail: kjakubowska@sdo.com.pl

  Współzawodnictwo rynkowe oznacza konieczność proponowania klientom rozwiązań, cen i stosowania metod pozwalających na zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Kontakty z pracownikami czy kontrahentami często wymagają ujawniania informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Co się stanie, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie ujawniona? Czy sprawca naruszenia ponosić będzie odpowiedzialność karną?

  Art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje, że ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   Czytaj dalej na prawoNT.pl
 • Nowe oświadczania jakie należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego od 01 czerwca 2017 roku

  25.09.2017

  malgorzata leczynska-smoter

  Małgorzata Łęczyńska-Smoter

  radca prawny

  e-mail: mleczynska@sdo.com.pl

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej niejednokrotnie wymaga dokonania zmian właścicielskich w samej spółce, co może dotyczyć osoby wspólnika współkach osobowych, jak też udziałowca czy akcjonariusza w spółkach kapitałowych.

  Zmiany jakie obowiązują od 01 czerwca 2017 roku dotyczą wszystkich podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS, ponieważ nowe przepisy nakładają na wnioskodawcę obowiązek złożenia oświadczenia, które dotychczas nie były wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Obecnie bezwzględnie wymaganym jest złożenie oświadczenia w postępowaniu o wpis zmian do rejestru, czy podmiot, którego dotyczy wpis jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

  Złożenie powyższego oświadczenia wymagane jest wówczas, gdy zbywany jest ogół praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych (jawna, partnerska, komandytowa) lub dokonywane jest zbycie udziałów lub akcji, a zatem zawsze gdy w spółce dochodzi do zmiany składu osobowego „właścicieli”. Zmiana może być wynikiem nie tylko umowy sprzedaży ale również być skutkiem poświadczenia dziedziczenia, darowizny, czy też wydania postanowienia przez sąd o stwierdzenie nabycia spadku.

  Zgodnie z ustawą nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

  Ważnym jest zatem, aby spółka składająca informację o zmianach, jakie zaszły w jej układzie właścicielskim potrafiła dokonać oceny, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu przytoczonego powyżej przepisu. Umiejętność oceny, czy dochodzi do zjawiska dominacji pomiędzy spółkami, czy też to czy spółka jest kontrolowana przez inna spółkę niejednokrotnie wymaga profesjonalnej oceny.

  Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że złożenie oświadczenia o byciu cudzoziemcem, implikuje dalsze oświadczenia jakie należy złożyć, wraz z wpisem o dokonanie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koniecznym jest bowiem przyznanie się czy spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Oświadczenia jakie należy złożyć zostały zawarte w formularzach składanych do KRS, poprzez wypełnienie pół  nr 12 lub 13.
  Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców i składanie przez nich oświadczeń związane z jest zapewnieniem ministrowi spraw wewnętrznych informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz weryfikację prawidłowości nabywania udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości.

   

   

 • Wernisaż "Wolontariat hospitacyjny w obiektywie"

  04.09.2017

  wernisaz plakat

  Serdecznie zapraszamy na wernisaż pn. "Wolontariat hospitacyjny w obiektywie".

  Wystawa przedstawia obrazy bezinteresownej pomocy dzieciom - pacjentom hospicjum. Dzięki takiej pracy życie małych pacjentów hospicjum nie jest ponure - przeciwnie pozwala chociaż na chwilę oderwać myśli od trosk.

  Na wystawę zapraszamy do Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia (ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin) 28 września 2017 r., o godzinie 18.

  Wydarzenie jest ważne dla naszego zespołu także z tego powodu, że Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jak i sam wernisaż objęty jest wsparciem pro bono Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy, w które szczególnie zaangażowana jest nasza koleżanka - Małgorzata Ostapowicz.

   

   

   

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl