Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Dział Cywilny, Karny i Postępowań Sądowych

Prawnicy Działu pomagają rozwiązywać problemy wynikłe zarówno ze zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i powstałych w związku z funkcjonowaniem Klientów na polu życia rodzinnego, pracy, czy obszarów ich zainteresowań.

Zajmujemy się Państwa problemami z pełnym profesjonalizmem i dyskrecją - tak w zakresie spraw karnych, jak cywilnych - w tym również rodzinnych.

Specjalizacje:

1. Prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych – zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak i postępowań sądowych, zapewniając rzetelną obronę od momentu wszczęcia postępowania aż do jego zakończenia. Z powodzeniem występujemy w postępowaniach karnoskarbowych, wykonawczych, wykroczeniowych, dyscyplinarnych oraz dotyczących deliktów administracyjnych. Działamy w imieniu pokrzywdzonych przestępstwami - dbając o to, by uwzględnione zostały ich prawnie chronione interesy. W ramach specjalizacji mieści się także weryfikacja i ocena ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również prawidłowość działań w sektorze publicznoprawnym i sporządzenie opinii prawnych w ww. zakresie.

2. Prawo cywilne i rodzinne

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w skomplikowanych sprawach o zapłatę, których wartości sporu są znaczne - w tym w sprawach o odszkodowania - jednakże z równym zaangażowaniem prowadzimy postępowania dotyczące drobnych roszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie spraw o ustalenie, w szczególności o stwierdzenie nieważności oraz bezskuteczności czynności prawnych, głównie zaś tych mających za przedmiot nieruchomości. Skutecznie niwelujemy skutki krzywdzących rozporządzeń majątkiem - dokonanych ze szkodą dla zarówno dla uczestników obrotu gospodarczego, jak i członków rodzin. Z równie dużą uwagą poświęcamy się sprawom rodzinnym, stosując się w relacjach z Państwem do zasad zapewniających taki standard doradztwa i opieki prawnej, w ramach której Klient - w toku postępowania - świadom jest tego, jakie czynności zostały podjęte przez pełnomocnika, na jakim etapie jest postępowanie i jakie czynności są planowane w celu osiągnięcia pomyślnego rozstrzygnięcia. W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się m. in. sprawami o podział majątku, sprawami rozwodowymi oraz sprawami spadkowymi. W ramach specjalizacji oferujemy nie tylko udzielanie porad prawnych, lecz również sporządzanie opinii prawnych oraz wszelkich niezbędnych w obrocie prawnym dokumentów, tj. umów, pełnomocnictw etc.

3. Spory sądowe

Zapewniamy należytą i skuteczną reprezentację - począwszy od przedsądowego etapu sporu, poprzez postępowanie przed sądami pierwszej i drugiej instancji, aż po reprezentowanie Klientów przez Sądem Najwyższym. Występujemy w imieniu Klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i przed sądami – pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, przed sądami arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi. We wszystkich prowadzonych przez Nas sprawach dbamy o to, żeby Klient był na bieżąco zapoznawany z wszelkimi jej postępami, dlatego też zawsze pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym i osobistym. W sprawach dotyczących roszczeń wynikłych z sytuacji nietypowych czy związanych ze specyficznymi dziedzinami aktywności, szczególnie zaś gospodarczej, w pełni angażujemy zasoby Kancelarii, w tym także zewnętrzne, w celu wszechstronnego zapoznania się ze specyfiką problemu. W ramach specjalizacji podejmujemy się reprezentowania osób fizycznych – zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej – w tym menedżerów i wspólników, syndyków i likwidatorów, a także wspólnot mieszkaniowych i spółek prawa handlowego.

4. Pomoc prawna dla przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorców jednoosobowych i spółek osobowych

Bogate doświadczenie w zakresie obsługi uczestników obrotu gospodarczego, jak również w zakresie spraw majątkowych na gruncie prawa rodzinnego, pozwala zapewnić Państwu kompetentne doradztwo i opiekę prawną w odniesieniu do zagadnień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową. Pomoc w ww. zakresie dotyczy zarówno relacji z kontrahentami i organami administracji, jak również relacji z pracownikami i pracobiorcami. W ramach specjalizacji oferujemy nie tylko reprezentowanie Klientów, sporządzenie umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, ale również formułowanie opinii prawnych.

5. Sprawy z pogranicza dziedzin

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw nietypowych, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, na styku różnych gałęzi prawa, jak np. prawo administracyjne i szeroko pojęte prawo karne, prawo ochrony dóbr osobistych i prawo karne. Przełamujemy schematy, oferujemy zaangażowanie i kreatywność, nigdy nie zapominając o wytyczonych wspólnie z Państwem celach.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl

Szef Działu

Partner / adwokat

e-mail: mmyslicki@sdo.com.pl
nr tel.: 600 458 078

Specjaliści

Adwokat

e-mail: pzasuwik@sdo.com.pl
nr tel.: 600 457 401

kazimierz malkowski

Radca prawny

e-mail: kmalkowski@sdo.com.pl
nr tel.: 91 421 09 40